Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 januari 2017

Herindelingsadvies Hoeksche waard Provinaciale Staten

Het herindelingsontwerp Hoeksche Waard heeft in het najaar van 2016 voor iedereen ter inzage gelegen. Hier zijn 1.585 zienswijzen op binnengekomen van inwoners, bedrijven, organisaties en medeoverheden. De gemeenteraden zijn in de gelegenheid gesteld om deze zienswijzen mee te nemen bij de vaststelling van hun eigen zienswijze op het herindelingsontwerp. De gemeenteraden van Oud-Beijerland en Strijen hebben dit gedaan, de gemeenteraden van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk hebben hier geen gebruik van gemaakt. Er is kennisgenomen van alle ingediende zienswijzen. De reactie hierop is vastgelegd in bijgevoegd Verslag zienswijzen herindelingsontwerp Hoeksche Waard. De zienswijzen geven aanleiding om het herindelingsontwerp op twee inhoudelijke punten aan te passen, namelijk: . Ðe ingangsdatum van de herindeling wordt 1 januari 2019 in plaats van 2020; . De aanbeveling om uiterlijk 2 jaar voor de herindeling de ambtelijke organisaties te fuseren wordt ingetrokken. Mede op basis van de zienswijzen is het voorstel herindelingsadvies vastgesteld door Gedeputeerde Staten en ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Het Statenvoorstel, Verslag zienswijzen op het herindelingsontwerp, en het voorstel herindelingsadvies ontvangt u hierbij ter kennisname.

Verslag zienswijze herindelingsontwerp INCLUSIEF KAFT versie 20jan2017

Voordracht_-_Wet_algemene_regels_herindeling_(Wet_arhi)_-_Herindelingsadvies