Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 mei 2019

Motie Erfgoed depot met grote meerderheid aangenomen!

Bijgaand de bijdrage van onze fractievoorzitter, Miranda den Tuinder, over het erfgoedbeleid Hoeksche Waard en de motie die D66 samen met de PvdA en de Lokalen HW tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2019 heeft ingediend. De motie is met grote steun aangenomen.

Bijdrage;
“Voorzitter, vanavond behandelen we het erfgoedbeleid 2019-2023. D66 steunt het voorliggende raadsbesluit. Het erfgoedbeleid legt een sterke basis voor het behoudt van onze lokale geschiedenis en onze Hoekschewaardse identiteit. Een geschiedenis van voor de Sint Elisabethsvloed nu bijna 600 jaar geleden tot vandaag de dag en wat ons betreft nog vele eeuwen hierna. Een geschiedenis die maakt wie de Hoeksche Waarders zijn en hoe wij eilanders in het leven staan.

Zoals wij en met ons ook de PvdA en de Lokalen HW, al tijdens de oordeelsvormenderaad hebben aangegeven, maken wij ons zorgen over het bewaren van de diverse erfgoed collecties. Momenteel worden deze collecties, als zij niet tentoongesteld kunnen worden, vaak opgeslagen in boerenschuren of op zolders waar de omgevingscondities niet optimaal of ronduit slecht zijn.

Museum Hoeksche Waard heeft inmiddels zelf het initiatief genomen om te komen tot een geschikt depot. Echter ook de overige musea, oudheidkundige verenigingen en stichtingen hebben in een eerste inventarisatie aangegeven behoefte te hebben aan een depot.

Graag dienen wij, de PvdA, Lokalen HW en D66 een motie in waarin wij oproepen tot inventarisatie van de behoefte, en eventuele kosten voor gezamenlijke of afzonderlijke depotruimte. In onze gemeente of in samenwerking met buurgemeente. En om de uitkomsten van deze inventarisatie mee te nemen in het nog te ontwikkelen kunst en cultuur beleid.’

Motie:

Motie onderzoek erfgoed depot

De raad van de gemeente Hoeksche Waard, in vergadering bijeen op 14 mei 2019;

Overwegende dat;

– De nota erfgoedbeleid 2019-2023 een eerste stap is naar een nieuw erfgoedbeleid voor heel de Hoeksche Waard.
– Museum Hoeksche Waard vergevorderde plannen heeft voor een museumdepot in Heinenoord t.b.v. de eigen collectie.
– De raad deze plannen van Museum Hoeksche Waard van harte ondersteunt, en niet ter discussie stelt
– Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat er, naast Museum Hoeksche Waard, ook bij andere organisaties behoefte is aan een depot.
– Het college bij de beantwoording van schriftelijke vragen, d.d. 15 april 2019, heeft aangegeven dat zij een praktische oplossing zal zoeken voor deze behoefte.
– Erfgoedbeleid en cultuurbeleid elkaar beïnvloeden.

Verzoekt het college;

– De behoefte te inventariseren van de overige musea, stichtingen en (oudheidkundige) verenigingen in de Hoeksche Waard voor een gezamenlijke of afzonderlijke depotruimte.
– Hieraan gekoppeld de beschikbare ruimten te inventariseren in de gemeente of eventueel samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten.
– Een becijfering te maken van kosten.
– De uitkomsten van de gevraagde inventarisatie te gebruiken bij het opstellen van het kunst en cultuurbeleid.

Gaat over tot orde van de dag,
Mark de Koning, PvdA
Marga van Hulst, Lokalen HW
Miranda den Tuinder, D66