Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 juli 2019

Bijdrage Miranda den Tuinder – Perspectiefnota

Voorzitter,

We zijn inmiddels ruim een halfjaar onderweg in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, ik moet eerlijk bekennen het voelt soms net alsof we in een achtbaan zijn gestapt. En ik denk dat ik niet de enige ben die dit gevoel heeft.

Alles is anders en toch weer niet, bekende gezichten in raad en organisatie, maar soms op andere posities, het zelfde eiland, maar nu gaan we over alle dorpen, buurtschappen de hele samenleving. Dat is even wennen, maar ontzettend mooi om deel vanuit te maken.

Wat niet anders is, is het feit dat deze gemeente bestuurd moet worden. En dan is juli de maand van de perspectiefnota, de opmaat naar de begroting voor het komende jaar.

Deze eerste perspectiefnota van de gemeente Hoeksche Waard heeft de spannende titel “Vindingrijk Verbinden” mee gekregen.

“Vindingrijk Verbinden” ik kreeg bij het lezen van deze titel gelijk een visioen van een gebroken been, dat been moet in het gips, maar om het een beetje dragelijk te maken heeft een verpleegkundige heel vindingrijk een gekleurd verbandje om dat gips gewikkeld…

Nu wil D66 niet stellen dat we te maken hebben met een “gebroken” gemeente. Zeker niet, maar als de ambities van het college allemaal verwezenlijk worden komen we structureel geld te kort, we zullen dus vindingrijk om moeten gaan met de financiën die beschikbaar zijn.

Verbinden betekend dus keuzes maken, er worden ons 4 opties aangereikt, die nog verder onderzocht zullen worden. Ik kan u vast verklappen dat keuze B, de mogelijkheid om de effecten van het vervallen van de precariobelasting, te compenseren op de OZB-belasting, niet de keuze van D66 zal zijn.

Maar welke keuze gaan we dan maken? Waarop kunnen we die keuze  baseren? Al een half jaar vraagt de raad  om een helder overdrachtsdocument van de oude gemeenten. Heden morgen heeft de raad dan uiteindelijk een pakket aan losse niet samenhangende documenten ontvangen.  Een kleine 9 uur voor de behandeling van de Perspectiefnota, een onoverzichtelijke bundel documenten. Dit schep niet gelijk een helder beeld wat er in de verschillende dorpen te gebeuren staat, wat er voor wensen zijn. U kent het spreekwoord wel; “je er met een Jantje-van-Leiden van afmaken”. Dat gevoel krijgen we hierbij. Wij zullen in de tweede termijn een motie indienen, waarin wij de dorpswethouders oproepen om voor de eerst komende beeldvormende vergadering met één duidelijk en overzichtelijk overdrachtsdocument per dorp te komen. En bij de begroting en volgende rapportages, steeds een paragraaf toe te voegen, waarin per dorp wordt opgesomd welke plannen er zijn cq zijn gerealiseerd in voorliggende periode. Op basis hiervan kan de raad keuzes maken en verbinding leggen met de ambities uit de perspectiefnota.

Voorzitter,

Door vindingrijke verbindingen te leggen, werd het zenden en ontvangen via rooksignalen vervangen door de postduif, de postduif door de telegraaf, telefoon en fax en leven we nu in een tijdperk van email en social media. Vindingrijk verbinden betekent dus ook, zenden en ontvangen.

Zenden en ontvangen heeft te maken met hoe wij als gemeente onze informatie zenden naar de inwoners en hoe zij die ontvangen en visa versa. Onze wens is om 100% dienstverlenend te zijn, onze blik naar buiten te richten en de mogelijkheid te bieden tot participatie van inwoners. De ambities zijn er, er worden ook stappen in de goede richting gezet, maar het feit is dat de gemeentelijke organisatie nog in ontwikkeling is, dat je nu eenmaal niet alles tegelijk kan en dat nieuwe manieren van werken voor iedereen, zowel medewerkers als inwoners tijd kost. En dat is prima, maar communiceer hierover duidelijk, dit voorkomt onduidelijkheid, en kweekt begrip

Ik maak ook even gebruik van de zendtijd die D66 heeft gekregen om een, voor ons,  zwaarwegend onderwerp onder uw aandacht te brengen, een onderwerp dat wat ons betreft onderbelicht blijft in deze perspectiefnota. Duurzaamheid. Ja we weten het, het komt terug in allerlei facetten van deze nota, er is een energievisie, er ligt een ambitie om in 2040 energie neutraal te zijn. Maar er mag wat ons betreft nog wel een tandje bij. Een duurzaam eiland worden doen we met elkaar, inwoners, ondernemers en gemeente. Het is wat ons betreft de taak van de gemeente om initiatieven te stimuleren en faciliteren. We moeten niet denken in problemen maar in oplossingen en regeldruk minimaliseren. Wat D66 betreft hoort daar ook een duurzaamheidsfonds bij, niet te verwarren met de duurzaamheidslening. Wij zullen bij de begrotingsbehandeling komen met een voorstel hoe wij dit duurzaamheidsfonds willen vormgeven.

Voorzitter,

Volgens de Dikke van Dale is de betekenis van “Vindingrijk”; vaardig in het uitdenken, ingenieus, origineel, geniaal en inventief. En bij “Verbinding” staat; “contact tussen personen, in samenhang brengen, aan elkaar vastmaken”. Wat ons betreft staat vindingrijk verbinden dan ook voor “mensen met elkaar samenbrengen, zodat er inventieve ideeën ontstaan”

En als we het dan over mensen met elkaar samen brengen hebben, wil ik eigenlijk de aandacht vestigen op de jonge mensen in onze samenleving. Kinderen, jongeren, jong volwassenen. Mensen die nog geen problemen zien, maar open en vrij naar hun omgeving kijken. Het zou verstandig zijn als we eens wat vaker luisteren naar deze groep. Immers zij zijn onze toekomst. Ik denk dat niemand dat zal ontkennen, maar waarom dan zo weinig, tot bijna geen aandacht voor deze doelgroep in deze perspectiefnota? Waarom alleen aandacht voor onze jeugd als het gaat om onderwijs of jeugdzorg? D66 wil voorstellen, om te komen tot een vorm van een jongerenraad of jongerenparticipatie en onze Burgermeester assistentie te geven van een jaarlijks te kiezen Kinderburgermeester. Ook hiervoor zullen wij straks in de tweede termijn een motie indienen.

Voorzitter,

We hadden er voor kunnen kiezen om ieder hoofdstuk van deze perspectiefnota te behandelen in dit betoog. Maar van zaken als cultuur, sport, mobiliteit, harmonisatie van subsidies enz. verwachten wij in de komende periode een inhoudelijke behandeling per onderwerp. Dan zullen wij dieper op deze zaken in gaan.

Voor nu willen wij onze dank uitspreken naar de gemeentelijke organisatie en de griffie, die het afgelopen halfjaar, met vallen en opstaan keihard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat wij deze gemeente kunnen besturen.  Dank hiervoor!

Voorzitter, ik sluit af, maar wil u graag het volgende meegeven; Door respect te hebben voor elkaar, open te staan voor elkaars ideeën en standpunten en waar nodig zaken te durven loslaten, zijn wij ervan overtuigd dat we er met elkaar wel uitkomen.

Dank u.