Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Waarom is Pro Hoeksche Waard voor één gemeente

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

p.a. Provincie Zuid-Holland

Kernteam Hoeksche Waard

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

(verzonden per e-mail via adres: hoekschewaard@pzh.nl)

Hoeksche Waard, 28 april 2016.

Kenmerk: PZH-2016-545680713

 

Geacht College,

In uw brief van 21 maart 2016 nodigt u ons uit onze reactie te geven op drie vragen met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.

Wij stellen het bijzonder op prijs hierbij onze visie te kunnen geven, in aanvulling op onze eerdere bijdragen aan de discussie die in uw bezit zijn.

I . Kansen die de Hoeksche Waard momenteel laat liggen bij de ontwikkelingen die spelen in het gebied:

 1. Een deal, zoals de gemeente Korendijk die heeft gesloten met het Havenbedrijf Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds over de economische effecten van de uitvoering van de gebiedsagenda Hoeksche Waard West, zou naar onze mening ook voor andere delen van de Hoeksche Waard moeten kunnen gelden.
 2. De aanbesteding van de openbaar vervoersconcessie voor het gebied heeft vertraging opgelopen doordat deelnemende partijen opnieuw met vijf gemeentebesturen moesten onderhandelen.
 3. De verdeelde gemeentebesturen fungeren in geen enkel opzicht als gesprekpartners met omliggende (grote) gemeenten. Zij onderhouden geen structureel contact met de wereld om ons heen en er zijn op dat punt ook geen initiatieven zichtbaar. Daarmee doen zij de belangen van deze streek tekort.
 4. De gezamenlijke planning van bedrijventerreinen, die hard nodig zou zijn, blijft achterwege.
 5. Door zoveel verdeeldheid ontbreekt een gezamenlijke toekomstvisie. Er bestaat geen gedeelde opvatting over hoe de Hoeksche Waard er in de toekomst uit zou moeten zien.
 6. Creatie van werkgelegenheid als tegenwicht tegen krimp, vergrijzing en veroudering van de bevolking, vindt niet plaats.
 7. Een einde maken aan de versnippering van en verdeeldheid over beleid en nieuwe uitvoeringstaken op het gebied van sociaal beleid, wmo en cultuur zal vrijwel zeker leiden tot een betere regie over cruciale taken voor bewoners die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen.
 8. Afschaffing van een serie gemeenschappelijke regelingen en daarmee van de trage consensuscultuur binnen de besturen komt een efficiëntere dienstverlening en een betere democratische controle op de effecten van de taken ten goede.

 

 1. Aspecten waarop de samenwerking in de Hoeksche Waard zou kunnen worden verbeterd:
 2. Zie – in spiegelbeeld – onze reactie op de eerste vraag (welke kansen blijven liggen?)
 3. Voorts: in de afgelopen decennia zijn verschillende vormen van samenwerking tussen de gemeenten beproefd. Ze zijn geen van alle toereikend gebleken. Er bestaat geen enkele zekerheid dat een versterkte regionale samenwerking de huidige bestuurlijke problemen wel zou oplossen.

III. Het provinciebestuur moet bij zijn principebesluit over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard verder rekening houden met het volgende:

 1. Wanneer gekozen zou worden voor verdere samenwerking met doorzettingsmacht zal het voortdurend gaan over de vraag welke beslissingen terecht komen bij de regioraad. Daar zal de samenwerking steeds op spaak lopen, zowel tussen bestuurders als in de contacten van ambtenaren.
 2. De huidige situatie van verdeeldheid tussen de gemeentebesturen over de bestuurlijke toekomst van het gebied leidt tot bestuurlijke machteloosheid en tot het achterwege blijven van noodzakelijke initiatieven.
 3. Grote zaken van regionale ontwikkeling (zoals hier eerder genoemd: werkgelegenheid, planning van bedrijventerreinen, ontwikkelen van een toekomstvisie, contact met de omgeving en een passend sociaal beleid) lopen vertraging op.
 4. Bij samenwerking met doorzettingsmacht en de vorming van een regioraad via een getrapte verkiezing ontbreekt de rechtstreekse democratische legitimatie die in een moderne participatiesamenleving dringend nodig is. De toegankelijkheid van het bestuur wordt beperkt bij een beroep op de regioraad. Daardoor komen grote onderwerpen nog verder op afstand van de betrokken burger te staan
 5. Bij een keuze voor vorming van één gemeente Hoeksche Waard – waarvoor wij pleiten – moet er naar worden gestreefd de eigen identiteit en de specifieke kenmerken van de huidige kernen te respecteren en in stand te houden. Dat zou o.a. kunnen door het instellen van adviesraden in ieder dorp, die beschikken over een beperkt eigen budget.
 6. Bij een samenvoeging dienen voorts voor de dienstverlening aan de burgers passende voorzieningen te worden getroffen.

 

Wij brengen het bovenstaande gaarne onder uw aandacht en wij wachten uw voorstel met grote belangstelling af.

Met de meeste hoogachting,

namens Pro Hoeksche Waard,

 J.W.J. Kolf, woordvoerder,

(Fortlaan 1B, 3281 KA Numansdorp, T: 0186 651555, E: jo@kolf.nl)

 

Gepubliceerd op 30-04-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018