Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Landschap, Duurzaamheid en Wonen

De Hoeksche Waard beschikt over een uniek - en beschermd landschap. Op de natuur zijn wij zuinig. D66 wil het open karakter van het nationaal landschap behouden. Duurzaamheid is een onderdeel van al het handelen in het nationaal landschap. Duurzaam handelen behoudt en versterkt het open en landschappelijk karakter van de Hoeksche Waard. Samenwerking op het gebied van natuur - beheer en – behoud met verschillende partners, waaronder het Hoeksche Waard Landschap, is onontbeerlijk. Wij willen een evenwicht realiseren tussen een groei
in bewoners en bezoekers waarmee het landschap een leefbare woon- en werkomgeving blijft. Dat kan door de vruchten te plukken van het toerisme, bedrijvigheid te concentreren en woningen te bouwen in de kernen. Daarmee
kunnen voldoende voorzieningen in nabijheid gehandhaafd blijven, waarbij we er van uitgaan dat kernen leefbaar en vitaal blijven. Maar ook buiten het landschap stimuleert de gemeente duurzame initiatieven en geeft zelf het goede voorbeeld in al haar handelen. Duurzame energieopwekking en ecotoerisme bieden kansen om evenwicht te vinden tussen behoud van het landschap, zelfstandigheid van de regio en economische groei.

De gemeente geeft het goede voorbeeld: een duurzaamheidstoets is onderdeel van het gemeentelijk aanschafbeleid. Zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen en vergroening van het eigen wagenpark zijn voor de hand liggende
mogelijkheden. Grootschalige energieopwekking (zoals windmolens) kan een financiële bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van het landschap. Meer specialistische toepassingen zoals het gebruik van biomassavergisting, het gebruik van biodiversiteit, gps-precisielandbouw, akkerranden en erfbeplanting bieden volop kansen.

D66 werkt niet mee aan schaliegasboringen, zolang niet is aangetoond dat het voor de leefomgeving onschadelijk is. Woningbouw vindt zoveel mogelijk bij de bestaande kernen plaats en bedrijvigheid wordt op aangewezen plekken
geconcentreerd. Bij eventuele bouw van nieuwe woningen, anticipeert D66 op de krimp van de bevolking.

De Hoeksche Waard beschikt over een uniek - en beschermd landschap. Op de natuur zijn wij zuinig. D66 wil het open karakter van het nationaal landschap behouden. Duurzaamheid is een onderdeel van al het handelen in het nationaal landschap. Duurzaam handelen behoudt en versterkt het open en landschappelijk karakter van de Hoeksche Waard. Samenwerking op het gebied van natuur - beheer en – behoud met verschillende partners, waaronder het Hoeksche Waard Landschap, is onontbeerlijk.