Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs en Kennis

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei, daarom is D66 een krachtig voorstander van kwalitatief goed onderwijs. Daarbij kan digitale informatievoorziening een rol spelen, samen met goede bibliotheken. In de komende jaren worden er steeds meer taken van de landelijke overheid bij de lokale overheid neergelegd. De stelselwijzigingen van passend onderwijs en zorg voor jeugd raken elkaar. Op bestuurlijk niveau legt het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, waarin de scholen zitten, daarvoor de basis. Daar worden de afspraken gemaakt over wat het onderwijs aan onderwijszorg levert en wat de gemeenten leveren in het kader van het preventieve jeugdbeleid (en in de toekomst het gehele jeugdbeleid). Op uitvoerend niveau moet een onderwijs-zorg aanbod voor een zorgleerling samen met gemeentelijke (en jeugdzorgaanbieders) afgestemd worden. Dit geldt vanzelfsprekend alleen als de
problematiek de onderwijszorg te boven gaat.

Idealiter betekent dit dat onderwijs en gemeenten samen en in samenhang, passend onderwijs en passende opvoed- en opgroeiondersteuning bieden voor het kind/jongere, het gezin en de docenten in de klas. In de eerste plaats ter
versterking van de directe omgeving van een kind (het gezin, de klas) om te voorkomen dat kinderen extra zorg nodig hebben. Maar ook om, bij situaties van zwaardere problematiek, samen op te trekken bij de ondersteuning van het kind en zijn omgeving. Daarmee garanderen we alle kinderen/jongeren een gelijkwaardige ondersteuning.

D66 wil dat zoveel mogelijk leerlingen hun opleiding binnen de Hoeksche Waard kunnen volgen. Daarmee moet binnen passend onderwijs het niveau van basisondersteuning van goede kwaliteit zijn. Het aanbieden van de
ondersteuningsbehoefte dient zo dicht mogelijk bij de leerling zelf aangeboden te worden. Het voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard moet daar waar het kan jongeren de mogelijkheid bieden op kwalitatief goed vervolgonderwijs. Het voortgezet onderwijs dient in nauwe samenwerking met het beroepsonderwijs voor een sterke doorlopende ontwikkelings- en leerlijn te zorgen. Ook het stimuleren van kansen voor pas afgestudeerden is belangrijk in de vorm van voldoende stages en leer- werkplekken. Vanuit de samenleving en het onderwijs wil D66 nadrukkelijker een verbindingslijn.. Door de inzet van een schakelfunctionaris moet volgens D66 zowel het PO als ook het VO beter worden benaderd en het snel en daadkrachtig mogelijke problemen aan te pakken. Daarnaast zorgen zij voor een goede samenwerking tussen scholen en sport- en cultuurverenigingen. D66 wil klaslokalen en accommodaties die leeg te komen te staan, multifunctioneel inzetten. Wij zijn voorstander van de bekostiging van leerlingenvervoer voor gehandicapte kinderen. Wanneer ouders besluiten om hun kinderen om religieuze overwegingen elders naar school te laten gaan, zijn de kosten voor de verantwoordelijkheid van die ouders zelf. D66 vindt dat onderwijs in onze samenleving weer de aandacht en de kwaliteit moet krijgen die het verdient. De leraar in de klas staat centraal, want die bepaalt de kwaliteit van het onderwijs.

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei, daarom is D66 een krachtig voorstander van kwalitatief goed onderwijs. Daarbij kan digitale informatievoorziening een rol spelen, samen met goede bibliotheken. In de komende jaren worden er steeds meer taken van de landelijke overheid bij de lokale overheid neergelegd.